E uki BPA nakoia te botanaomata.

by online editor

By Ataniman Tamuera

E a uki BPA nakoia te botanaomata n te Kanimabong ae nako ao man rungarungaki n te Bairiki tikuea irouia irua, kaain BPA ao ai bon naake a roko ni mataku n te tai anne.

E anga ana taeka n te Baba n Tararua nte BPA te tia babaire ae Bill Reiher ike e a taekinna bwa te BPA te rabwata ae boboto iaon kaongora ake a rangi n irekereke ma te waaki n tautaeka, bitiniti ao ai te botanaomata.

E oti aei n ana tai n taetae ngke e anga ana taeka imwin ana CEO, BPA ae Teannaki Tongaua e taku naba Teannaki ae te bong aei bon aia tai ni kaotinako ike a kona iai aomata n norii raoi bwa antai aomata aikai n aron naba are e kaokiokia aia MC ae te marketing officer ae Tawati Uati.

“Tobwaan te rikirake rinanon te kananko bwana” bon aia boto n iango ma irua aika a roko aikai Nei Moia Tetoa te tia tararua te kanako bwana n taian kaongora ao te tia Babairea kannonan taian kaongora.

E bon reke aia tai ni kanako bwana Nei Konnang Taia n te ingabong anne ao Nei MOia Tetoa iaan te itai ke te Bairiki tikuea ike e a kanako rongorongo n te taetae ni Kiribti ao Nei Nweritonga Temariti e wareki rongorongo n Imatang.

Irua ake a roko naba n te tai anne bonb Neeti TekineneFM, Tangitaake Angiraoi, Rosaline Kiata, ataniman Tamuera, Teboua Eritaia, ao te tia tararuai kaongora ao ai Teitibwebwe Kabiriera ma MC Tawati Uati ao n ikotaki ma taan mwkauri ao ai raraoia nako BPA ake aranaki bwa ana business partners.

Bon iai nab ate kuaea ae te kairiao te katoka bau ao ai moarariki ana keeke te BPA are e koreaki iroun temanna nab ate irua ae rine ae te chairman n te BPA Bill Reheir

Te MC are e kaira waakin te tai anne bon Tawati Uati, e waaki te katawanou imwin te program ao man bwaranako te aba imwina.

(Visited 19 times, 1 visits today)