Dash 8, ana wanikiba Kiribati ae boou.

by Online editor

E tiku n tei n te marae are I Bonriki n tataninga kibana Dash 8 ana wanikiba Kiribati ae boou.
E kabaia riki te aba ngkai e a manga roko riki tewana ana wanikiba Kiribati, Dash 8 n te marae are I Bonriki imwin rokona n te wiki ae nako te MOanibong 30/11/17.

Ni kaongoan KU ao e roko te wanikiba ae boou aio Dash 8 n te wiki ae nako ma mwaitin kaitekatekana ae 38 botana. Iai te katautau bwa e na kona ni karaoa kibana te wanikiba ae boou aio bon iaon Kiribati ao itinanikun naba Kiribati ngkana e a tia ni karaoaki katekeraoana ao te moan kiba ae te inaugural flight ao a uki naba kawaina ni kibakiba.
Ni kaongoakin KU ao ena kona ni karaoa kawaina Dash 8 nako matiare, Tuvalu ao Biiti, aio ngkoa tein kawain ana wanikiba Kiribati are e kibakiba naba imarena Matiare, Tuvalu ao Biiti ma e akea moa ngkai.
Dash 8 e bon tuai moana kibakibana ngkai e tataninga riki katiaan bebwana tabeua ake ena waaki raoi iai kibana. E nga n anne ao e bon rangi n ingainga nanoia kaain te kambwana ni wanikiba aio man ana itera te tautaeka n ana tabo ae te Ministry of Communications and Transport.

(Visited 71 times, 1 visits today)