E a uki ana bong te Fisheries.

by online editor

E a uki ana bong te Fisheries.
E rebwe te turam man te Police brassband ao a waaki ni mwaati ma iaan te supermall nakon te Bairiki tikuea kaain te Fisheries ni mwangana aika a kakaokoro ni kaotia nakon te botanaomata bwa man te bong aio ao ea uki ana bong ni kaotibwai ao ni kaongora ae kakawaki nakon te botanaomata n te wiki aio.
E taekinna n ana maroro Hon Tetabo Nakara bwa n te ririki aio ao ai te ka-7 n tai ni karaoaki ae ai aron aio n te ririki aei ma te boto n iango ae kangai; “Ara reita ni waaki ao n tiatiana kabonganan marin marawa ibukin rikirakera.” E reitia n taekinna Hon Tetabo Nakara nakoia irua ake a roko ni kakoaua te tai anne bwa ana tabo ni mwakuri e bekutata ni kakoroi kanoan miin te tautaeka man karekean arora man ara marawa ao n reitinako n teimatoa n tararuaia ibukia natira ao tibura nakon taai aika ana roko.
E kamatoa n ana maroro nakoia irua ake a roko ni kakoaua te bong anne bwa ana rabwata aika 7 mwaitina n aron FD, LCD, PDD, CA, MD ao ai te ITD ngaia aika a bwaka maonoia ni uarokoia nakon ana KV20 ke ana kanoan mii te tautaeka n te ririki aio. Tiaki ti ngaia ma kambwana ake a mena iaan ana tabo ni mwakuri Hon Tetabo Nakara man te Botaki n Akawa aika 4 mwaitia bwa te Eco Farm, CPPL, KFL ao ai te Atinimarawa ngaia naba aika a korakora aia beku ao boutoka nakon te tautaeka ma te botanaomata ni kakoroan ana kanoani mii te tautaeka ae ngkai.
E reitia riki ni katanoata mwin ana bekutata ao ni kakoroi ana kainibaire te tautaeka aika e raka iaon tebwina mwaitia.
Kanoan te bong anne e bon raonaki ma te kamataku irouia kairaken Betio rimarenan te tai, ma te katawanou ao man waaki te neweaba n ana mwanga nako te tabo ni mwakuri aio.
Bon uabong kanoan ana kaongora ao ni kaotibwai te Tabo n Akawa aio ao tebong are imwina e karaoaki te kabo n te kuka irouuia aomata ao bitineti ake a kabaei araia nakon bukamaruan te bong ae kakawaki aio.

(Visited 11 times, 1 visits today)