E reitinako te kataneiai n te Tikauti iaon Kiribati.

by online editor

2. E wakinako te reirei nakoia taan kairiiri n te tikauti.
E a tia ni wene inanon ana kainibaire te Botaki n Tikauti iaon Kiribati n te ririki aei bwa te reirei nakoia mataniwin tikauti ni kaawa nako iaon Tarawa Teinaninano ma Betio bon teuana ma ibuakon kanoan ana road map are e tei ngkai bwa kanoan te ririki 2017.
E taekinna Amon Timan, Scout Commissioner Kiribati nakon KU bwa inanon ana waaki te komete n tararua ni karikirakean te Tikauti iaon Tarawa ma Kiribati ao e kakawaki bwa e nang manga waaki ngkai te reirei nakoia mataniwin Tikauti. E reitia riki n taekinna bwa e a tia ni koro bukin aio n te ka2 ao ka3 ni kuata Q2 ao Q3 irouia ataei ke Cubs scout ma e na reitinako aio ni karokoa tokin te ririki aei 2017 nakoia mataniwin Tikauti.
N reitakin Kiribati Updates ma te Mataiti Bwebwe, te training commissioner Scout ao e taekinna bwa e a tia ni waaki te reirei ke te training ae e onoti nakoia kaain Temanoku Boys scout imwain te Runga ae nako ao man tia naba ni katoka metera ae te membership n te kaawa n reirei aei. E taekinna riki ao ni kamatoa Mataiti bwa anne moa te reirei nakoia ake a tibwa waaki ke ni Karin n te kirabu n Tikauti ae Temanoku ao are e kairaki iroun aia tia kairiiri ae Bejamin Tokam Tataua ma I Betio. E waaki te reirei iaon rongorongon te Tikauti ngke e moan kateaki iroun Lord Baden Powell I Engiran ao n rinanon ana berita te Tikauti irouia Cubs ao Scout ao tabeua riki.
N te tai aio ao e na kerake te waaki n reirei nakoia taan kairiiri n te Botaki n Tikauti iaon Kiribati are e na karaoaki nakoia naake a bon tia n Tikauti ao naake a kan Karin bwa taan kairiiri n te Tikauti. E taekinna riki Mataiti nakon Kiribati Updates bwa kanoana e bon boboto iaon ana berita te Tikauti, skills ke kabaebae n te robu, karaoan te flag break ceremony ao tabeua riki. Ma e taekinna ao man kamatoaki iroun te Amon, te matanniwi n tikauti iaon Kiribati bwa iai teuana riki te reirei nakoia taan kairiiri n te Tikauti iaon Tarawa ma Betio ao naake a kan Karin iai ma iaon aba nakon te Kaonobong ae imwaira aio 18/11/2017 ae na manaki man te aoa 10 am ao man kainaki te reirei aio n te bwakantaai naba anne n te aoa 3pm. E anga bwanaana Amon nakoia kaain Kiribati ake a tia n reke aia metera iaon te kairiiri ngkoa bwa a butimwaeaki ni kabane ao nakoia naba naake a kan riki bwa taan kairiiri n te Botaki n Tikauti n aia tabo ke kaawa ake a mena iai.
N te tai aio ao iai kirabu n Tikauti ake a rangi ni maeureirei iaon Betio, Eita ao n te KTC I Bikenibeu.

(Visited 4 times, 1 visits today)