E waakinako te kateitei n ana tabo LDS i Abarao

by online editor

E a waakinako ngkai te kaitiaki ao mwakurian aontano n ana tabo LDS I Bwangantebure.
E retinako mwakurian aontano n ana tabo LDS are I Bwangantebure imwin te katabwena are e karaoaki n te namwakaina ae nako.
N te tai aio ao e aki tii itiaki ma a kaboraoaaki ao man karokoaki tanona ibukin wakinaki mwakurian kateitei aikai inanon boong rake aikai.
Man ana taeka ni kaukuki ngkoa Beretitenti Banririe Nenebati ni moan uruakan aontano n te namwakaina ae nako ao e taekinna bwa n tian te Stake tienta aio ao e na kona n reke aia tai ataein te roronrikirake n te kaawa aio n rin ao ni kabongana te courts irarikia naba roroia n te Ekaretia aei.
Iai te katautau bwa e na kona n tia mwakurian te kateitei n te Stake aio nakon te ririki ae na roko 2018.

(Visited 30 times, 1 visits today)