Te Nati ni boiarara, am karaki ni kakibotu.

by online editor

Am karaki ae boou.

Te Nati ni boiarara-e koreaki ao man warekaki iroun Iareto Kabunare.

TE NATI NI BOIARARA
(E oteaki man koreaki iroun Iaareto Kabunare)
Ko na mauri Nei Tinika!
Oh Ko na mauri naba Teniteka.
Ko na nakea n te ingabong aei?
N na kaea te waa are na nako Riboono.
Ao tera ae na karaoaki ikekei?
Tain bwaraeakin mwaneabaia ae tibwa tia n te wiiki ae nako.
Nao, I kona ni iriko?
Eng, ko bon kariaiakaki ni irai? Ao ngkana a un am karo?
Te katoki bwa te un akea ae tabe irouia a bon aoria ni kawangaia ni un.
Ao tooka bwa e nangi nako te waa.
Nao ai bon te baurua te waa aio.
Eng are kaira kabaakina teuare te I-Matang are kaain New Zealand
Antai ngkoa arana?
Mr Jim Siers.
E na kataia ni borau nako New Zealand ma kaain Kiribati tabeman aika a rabakau n te borau. I ataa temanna ae kain Abemama bwa teuare Ten Tau, ao temanna ae kaain Abaiang ae arana Bwebwenteata ae buuna Nei Atuata ae kaain Arorae.
Nao ko rang ataibwai.
Noria, I aki ataibwai, ma I bon mena ikekei ngke e moan kabaaki waaia ae arana te TARATAI.
I bon tuai rangi ni ikawai ngke e moanaki kabaakin te waa anne bwa ai tibwa 10 au ririki. Ko ataia naba ae a na kataia ni borau n nako ngkana e tia ni bukamaruaki ana bong Kiribati ae kakanato are moan inaomatana mai aan ana tautaeka Buritan?
Bwa e nang karaoaki anne?
Eng, e na karaoaki n 12 July 1979.
Kanga e kamimi anne.
Eng ao e nang waaki te kakukurei ae moan te bati bwa are ai tibwa te moantai n riki aio nakon abara ae Kiribati.
E koaua anne. Ti na roko ningai i Abaiang?
Ti na roko ikekei i Riboono n te bwakantaai.
Neiko, ko na bon tiku irou bwa akea riki am tabo ae ko na nako iai.
E rawa n riki bwa kabuakakau ae ko irai ao ngai I a kaaki naba taekam.
Bwa nanona ngkai I iriko I riki bwa am irua?
Ngaia anne.
Nao, ko aki oota n au iango ae I kan iriko iai bwa are ko bon aki titirakinai moa bukin kan irakim irou.
Anaia neiko, ani kabwara au bure ngkana I kairua n te bwai ae I iangoia aio nakoim, ao kaongoai bukina.
I birinako ma irouia au karo bwa bukina bwa I a taoman, ao e bon aki kukurei au karo n te aro ae riki irou aio.
Ngaia ko rabwa ma I a kairiko bwa kanga au kainrou ngkoe? E raoiroi anne iroum?
Ko rabwa n atongan anne iroum, ma I a bon nanoangaiko n am taeka ae am kainrou ngai.
Noria neiko ko na tuangiia aomata bwa natim ane ko bikoukouia anne, bon natiu.
Ko rangi n rabwa n am tangira nakon natiu, ao I berita nakoim bwa N na karaoa ane ko taku ibukin natiu.
Ao I kan butiko bwa antai raoi oin taman natim aio, bwa I aki tangiria bwa ko na manga bita am iango ngkana ko un irou ke n aera riki.
Ngke e nang taetae neiei, ao a tuunako ranin matana.
Ko aera ngkai ko tang, e rawawata au taeka nakoim?
E aki ma I bon mama ao I bon kananoanga naba iai ma natiu ae I tangiria.
Bwa tera bukina?
I butiko bwa ngkana I kaotia ao ko na berita moa nakoiu bwa ko na bon aki tataekinna nakon temanna.
I berita nakoim ao e ngae ngkana e karawawata taekana, I bon teimatoa naba n natinna. Taiaoka ma karakinna.
N te tairiki teuana iaon Bikenibeu, (ngke a maroro a bon karaurau bwa a na aki ongo bwatintian te waa uowa). I a tibwa oki ni mwakuri mai Betio n te Radio Terminal are mena i Takoronga I bon ira te kabanea ni meeri are te aoa 9 pm mai Betio. I roko n aia auti au karo i Bikenibeu imwiin te 11 pm. I a bon kua ao I tangiria ni kan tebotebo man katauraoai nakon te matuu. I rin n te ruu n te auti, ao I anaa au taara. I a tia ni buuti oneau ni kabane ma I tii beenai n te taara, ao I nakon te roki bwa N nang tebotebo. I bon rang ni kuba bwa ngke I katiia te shower, ao e a bon karina naba n rin te mwaane ae I aki kina be rabuna moana ma atuna. N nang takarua, ao e kaina naba wiiu ni baina man orea batinawau. I aki ataa te bwai teuana ma I a namakina te aomata n toka iaou ao man karaoa ae aki riai nakoiu n akea au kariaia. I a kaure matau ao I a nooria bwa Ten Tirioa ae natin mwanen au karo. I bukina bwa e na aki karaoa te mwakuri riki teuana ae iowawa bwa tao e na tiringai, ao ngai I a bon aki kakamwakuri bwa I baka n taraa n tong. Ngke e bon tia man roko nanona n te bwai are karaoia, ao e a teirake man kanakoa rabunan ubuna, ao I a noria bwa bon ai mwaneu. I a bon keiaki n aki kakamwakuri man wene ni karokoa e a otinako. I boni kamanna n aki kamwakuri, ao ni kai namakinna bwa e a kitana te roki ke e tiku n tataninga. I a teirake man nakon te auti, ao a bon aki ataa te bwaai teuana au karo.
I a rin nakon te ruu, ao I a bon taratara n aki matuu ni karokoa te ngaina. E a reke naba n au iango bwa N nang aki mwakuri ma N na kararoaai man mwengau, bwa e a bon taonai te maaku ao te mamaa.
E riki aio imwin tenua namwakaina. I aki kan nakoia bureitiman, bwa bukina bwa I rawa ni kamamaeaki n te karikira ao moa ibukin natiu ae i birotou aio bwa ea kawa taekana ngkana e aranaki n te taeka ae kamamaa moa nakon te roro ae rikirake.
Neiko, tai raraoma ma e na bon aranaki te ataei anne bwa natiu ao ngai ana karo.
Ko rarabwa.

(Visited 137 times, 1 visits today)