Teningaun tabun ake a ira ana bwabwaro ae rietata Fisheries

by online editor

1.Teningaun tabun ake a ira ana bwabwaro ae rietaata (Summit) te Fisheries iaon Kiribati.
E onrake ana tabo ni bowi te FTC/MTC are I Betio ni kaukan ana bwabwaro ae rietaata ke te NATIONAL OFFSHORE SUMMIT, PARTERING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TUNA RESOURCES are e kaukaki n te bong aio te Katenibong, 8/11/17 n te bwakantaai.
E taekinna temanna ma irouia naake a baronga te bowi aio nakon Kiribati Updates bwa oin te kantaninga n te bowi aei bwa e na kateimatoaki te itoman imarenaia aba ake a roko ma itinanikun Kiribati; man aonon Tebetebeke ao tinaniku ibukin karekean karikirake ni kabonganan te kokona n akawa ae mwaiti bwa ana kona ni karaoaki iai amwarake ake a tia aroia n te tiin, ke tin fish ke taman, kirimwakmwaka, etc man tabo ni karao bwai (manufacturer) I Kiribati ao n Tebetebeke ibukin te iokinibwai.
Iai teningaun ma temanna ake a tei ma I abaia I tinanikun Kiribati ake a roko n ira te summit aio ae uabong bongina bwa 8/11/17-10/11/17.
Te Ministry of Fisheries ao te Minita ae rine Hon Tetabo Nakara, tia korobokiaan Koroboki Naomi Teataata Biribo ao taan mwakuri n te Botaki ni Mwakuri aio ngaia ake a kabobonga wakinan te Summit aio.

(Visited 29 times, 1 visits today)