Uangaun mwaitia mayor ake a ira ana bwabwaro ae rietata Fisheries

by online editor

3. Uangaun mwaitia mayors ake a ira ana bowi ae rietaata te Botaki n Tabo n Akawa.
Iai uangaun botaia mayors ake a rin araia bwa ana ira ana summit te Botaki n Akawa are e boaki n te tabo n reirei ae te Sacred Heart College I Bikenibeu n tokin te namwakaina ae nako Okitobwa 2017.
Mayors aikai a bon bane n roko man aban nako Kiribati ma I Makin nako Arorae ao Banaba n ira ana summit te Botaki n akawa are e teweia ibukia ana fisheries agents are e moanaki man 24/10/2017 ao man kainaki n te Kanimabong 27/11/17.
Naakai bon:
Tebabura Tanaua,Makin; Kareke I Bension, Butaritari; Mawanei Atannara, Marakei; Titiku Kakoroa, Abaiang; Harry Tekaiti, ETC; ………..TUC; Tauia Taoaba, BTC; Rebite Takenimoa, Maiana; Tepa Mwawaia, Kuria; Areke Terurunga, Aranuka; Linda Ueanteang, Abemama; Rotie Iaokiri, Nonouti; Tabukirake baraniko, Tab North; Tebamuri Teitia, Tab south; Teuarai Tion, Onotoa; Buretiu Timon, Beru; Mote Terukaio, Nikunau; Eken Taumwauri, Tamana; Ioane Awerika, Arorae; Eribati Totibau, Banaba.
Te bwabwaro ae rietaata aio bon iaon ana waaki te Botaki n Akawa ibukia ana taan mwakuri ake a maeka iaon abamwakoro aika a kakaokoro iaon kanakoaraoakin riki te botaki n akawa riki iaon kawakinan te ika ao kamwakuraia ao kamaeuan ana mitin aika a boou iaon karaoan te burtaoki ao tabeua riki. Iai naba taran ika ma kamaeuan manin taari ake a kona ni karaoaki iai karikirakean kaubwaira ma I taari.
Man kaubwaira ma I taari aikai n aron te baneawa, te seaweed, sandfish, were ao kima ma te petfish a kona ni karaoaki iai iokinibwai nako tinaniku bwa aonga naba n raka kaubwaia kaain Kiribati.
E ngae n anne ao bon iai naba tabeman mayors ake aki reke rokoia ni kaea te bowi ae rietaata aio iaan kanganga aika aki kantangaia.
A bwara nako kaain te summit aio n tokin te bong ae te kanimabong, 27/11/17.

(Visited 15 times, 1 visits today)