Coastal Fisheries Summit in Kiribati.

by online editor.

Taeka ni Kaukuki Coastal Fisheries Summit Tobwan-raoi Marin Marawan Nanoan Abamakoro ibukin Kaubwaira
Santo Ioteba Center Bikenibeu, South Tarawa 23 October 2017
Te Beretitenti ae ko rine ma kainabam Teirang Mamau, Kauoman ni Beretitenti ma kainabam, Raou n Minita ma kainabami, Speaker ma kainabam, Chief Justice ma kainabam, Tani Koroboki, AG ma kainabam, Diplomatic Corp, Mayors ao Clerks mai Makin nako Arorae ni ikotaki ma Banaba, Tani Mwakuri ake kam mena irarikira Invited Participants from Abroad, ao Ai bon Raora ni kabane
I kan rimoa moa n anga au taeka ni kamauri nakoimi ni kabane n tamaroan te
ingabong ae raoiroi ae ti mena i nanona aio: KAM NA BANE NI MAURI!
Moan te kukurei nanou ngkai e kona n reke au tai n anga au taeka tabeua, riki ngkai
bon te moan tetere ni maroro aio iaon ‘Marin marawan nanoan Abamakoro ibukia
kain te aono ae Makin nako Arorae ma Banaba’.
Ibukin ami rongorongo ao e a tia ni waaki man nakoraoi mwin aia Maroro kain te
Itera Mainiku n te namakaina ae nako. Te maroro aio e katuruturuaki iaon te boto
ni iango ae kangai taekana:
‘Tobwan-raoi Marin Marawan Nanoan Abamakoro ibukin Kaubwaira’
Ke n te taetae ni Imatang ae e kangai:
‘Securing our Coastal Fisheries Resources for our Prosperity’
Kain te maroro aika kam kareineaki, ti a bane ni botaki iaon Tarawa ikai iaan ana
kakao ami Tautaeka, rinanon ana botaki ni mwakuri ae te Botaki n Akawa ao
Karikirakean Kaubawaira mai Marawa.
Oin te kantaninga nte bwabwaro aio bwa tina katurui riki ara taratara n taraa taari
ke marawa, ai moarara riki taari are inanoaa are e kaan ao e katobibii ara
abamakoro nako, bwa baikara kanoana aika tina kona n ni kabwaia mai iai. Baikara
kanganga aika ti a ni kariki nako iai ao tera arora ni katoki kanganganga aikanne.
Man te mwiokoaki ane tia anoaki ibukina anne ao I kan moana au maroro man
kauringakira riki bwa baikara kaakawakin taari ke ara marawa nakoira. Nte ririki
aio, ao te aonnaba e tataekinaki bongangan ma kakawakin taari iroura ngaira ni
kabane ngaira aika kain te aonnaba aei. A rawata bowi ma maroro akea a tia n
marurungin, ao materaoin taari ma marawa ibukira ao ibukin te aonnaba ni kabane.
E kakoauaaki bwa bane ni iai rekereken maeura ma taari ke marawa. Ti namakina
ke ti aki ti rootaki n taai nako man kabonganan kaubwai akea a mena inanona.
Taari e kabuta naba te ang are ti bane ni ikekeinna, kaubwaina n aron te ika are ti
kanna ni katoa bongin maiura; e reke naba ara tianti ma ara mwane mai iai; e
anganira kawaira i taari are e kona n reitira iai ma te abamakoro teuana ma teuana
ke aba riki tabeua ake a raroa nako ma abara ao a boni maiti riki.
Aikai tabeua kabwaia ake a kaota bongan ao manenan taari nakoira ao man kaota
naba kakawakina are ti a kaumakaki iai bwa ti bon riai n bane n anga ara moan
tobwa ae te kabanea n tamaroa ni kaakina aron teina ao kaubwain marina ibukira
ao ai moara riki ibukia natira nakon taai aika a na roko; maeuraoin ao tamaroan
taari bwa e na teimatoa n tatauraoi ao man anganganira kainnanora ao ni wakini
waki akea a na totoka aron rotakin tamaroana, ngkai bon taari ngaia raoi oin
mwiokon ao rikian maiura.
N ara katei ni Kiribati, ao ti ataia ba marawa ngaia ae oi mai iai maeura ma kateira.
E irekereke ma aron ara borau, aron akawara, aron kanara, aron mwaiera ma
annera, ao aron kateira ni ikarinerine ni itangitangiri ma ni moamoa aomata are ti
karekea man te tangira are kona n nooraki imarenaia taari, ngkai bon anne naon te
taeka ae taari – brothers and sisters n te taetae n I-Matang. Man ataakin bonganan
taari aika nakonia ara ataei ao ara bakatibu n bon karioi anuaia ni kawakina ara
marawa – teuana mai buakoia bon tikotikonakin anakin te ika nte aro ae e bon tau
ibukin maiuia.
Inanon bong aikai ao e kananokawaki bwa tia urua oin reitakira ke marenara ma
taari n aki kateimatoa kakawaina n aron reitan maeura, bwa ti a kabongana ngkai
ba te tabo n maange, ti ana marina ma te aki katautau, te urubwai ao ti akaawaa
naba marina ake a bon rangin uarereke. E rangin kakawaki ae tina manga kaboua
ao ni kateimatoa ma ni moanibwaia riki aron reitakira ma taari ma ni motinanoaia
bwa tina manga kateimatoa kakawaina ngkai ngaia ae e angaira mauira ni katoa
bong.
Ni bong aikai ao ti aitara ma kanganga ibukin marin marawa. N taabo tabeuea ao
a bon maunanako matan te bun te were ao a maiti riki. Ea uarerereke butin iika
ake ti tataneiai ni kabwaia mai iai n aron te maebo, te ika rii, te onoauti ao a maiti
riki. Boni ngaira aomata aika ti kariki bwai aikai. Ti na uringa bwa ngkai ti karikia
ao ti kona naba ni manga bitia nakon te tamaroa manin kaoka arona are mai maina
man aki reitanako kabuakakakina ma uruakina.
E kakawaki naba ae ae ti na kauringaki are marin marawa ao marawa bon tiaki ana
bwai temana ma temana, ma ana bwai te botanaomata – ai ngaia are ti riai n
Tobwaia raoi. Tibangara ngaira taan kariri ake tia roko nte bwabwaro aei ae
kakawaki ibukin marawa, tina reitaki ni motinnanoia imarenara ni kabane ba ti na
uringa kakawakin marawa ke taari ibukin rikirakera ngkai ao n tai aika imwaira. Ti
na katoki ara waaki n urubai ao ni kamaengeange ake a na waekoa n rotaki iai
marurungin taari ma marawa.
Ti na uringnga are ngkai ti bane n reitaki n te marawa ae ti teuana ao ngkana tao
ngai are n te itera-meang I kamangeangea marawan rarikin abau, e na kona naba n
rota aron maeuia kain te itera Maiaki ao ake n te itera nuka ma Banaba n te aro
teuana ma teuana. Tia kauringaki ngkanne, ba tina riai ni ikarekebai ni iango mani
makuri ibukin Tobwan-raoi ke Kawakinan Marin taai I Nanoan Marawan ara
Abamakoro ibukin Kaubwaira. E aki kona n teke ara takete aio ngkana ti aki uaia ni
makuri ngaira kain Kiribati ae banin ibukin wakinan te kabwaia man marin ara
marawa.
I mwain ae e roroko n tokina au maroro ao I kani kakaewenakoi ngkami bwa kam
na anga ami iango aika a tamaroa bwa e aonga n tikona kanoan waara, ngaira man
te Bootaki n Akawa, are ti na kona iai ni karaoi ana waki n Tobwa ami Tautaeka aika
manena ibukia ara boton-aomata ao ibukin waiakinan kaubaira man tikotikonakin
anakin marin ara marawa ake inanoan ara abamakoro aika a kakaokoro.
Man au taeka ni kakawenako akanne nakoimi ao I a kani kaungai ngkami riki bwa
kam na aki wiimakiki ngkana e roko tain katebenakoan aeka ni kaubwai ke marin ra
marin marawan nanoan ami abamakoro ake kam na wantongaiarake ibukin
karikirakean riki iokinibwai nako tinaniku. Ao man uringa naba ba tera tibangara
ibukin kateimatoakin marin taari aio ntatabemanira nako ba e aonga n teimatoa
nakon roro ma roro aika ana roko.
I main ae N na maroro nakoia ara iruwa mai Abatera ao I a kan anga au taeka n
karabwarabwa nakon te Tautaeka n New Zealand ibukin ana boutoka ao are anga
ibukin kakoroan nanon te bwabwaro aio. Kam rangi ni bati n rabwa!
Ao ibukia raora ake a roko mai Abatera:
If I can now turn our attention to our esteemed participants from abroad and
express our sincere appreciation for their presence with us today. Your presence
indicates your keen interest to contribute to our deliberations and assist us in the
implementation of securing our coastal fisheries resources. The theme for this
summit “Securing our Coastal Fisheries Resources for the Prosperity” of our own
people, speaks about the Ministry’s vision to ensure sustainable fisheries for better
lives and thus increase people’s wealth. Equally important is to ensure that coastal
resources are sustainably managed for our present and more importantly our
future generation.
Gathered here this week, your tasks are to contribute to the development of our
coastal fisheries resources to higher levels. I challenge you not to confine your
thinking to coastal resources in their entirety but link them to the importance of
maintaining the health of the ocean, sustainable harvesting, external factors such
as international markets and ways to consistently contribute to this market. We
need to maintain and increase our links to lucrative markets, linking Kiribati Island
to markets abroad.
With those few remarks, allow me to bestow upon each and every one of us
present here today, our Kiribati traditional blessing of Te Mauri (Good Health), Te
Raoi (Peace) ao Te Tabomoa (Prosperity).
In closing, I now declare this Coastal Fisheries Summit officially open.
Allow me in my local language to do likewise.
Man au taeka tabeua aikanne, ao I a kukurei n taekina ba e a uki ami maroro n te
tai aio a bween waami ana kariri ao ana kakabwaia te Atua are ngaia ae e angaiira
ara marawa ae e rangin bubura aei.
Kam bati n raba

(Visited 37 times, 1 visits today)