Category Archives: Heath and Care

For health and care section

E kaukaki Aneieta Pharmacy n ana tabo ae boou inano n te supermall.

by Online editor   By Mataiti Bwebwe/ku reporter. E a reke riki te kabaia nakoia aomata ake a kunea kawaran Aneieta Pharmacy ni karekei iai aia bwain aoraki bwa te…

E boitin te ika te nimnai

by Online editor. E a tia n ribotinaki man te tabo ni Kuakua ma i Nawerewere bwa te ika ae te nimnai are e buti ngkai ni kaboanakoaki iaon Tarawa…

E tabeaianga Taiwan ibukin marurungiia kaain Kiribati.

By Online editor. Mauri, Te Taiwan Embassy, Taiwan Technical Mission ao Taiwan Medical Center i aon Kiribati a tabeaianga ntaai nako ibukin marurungin ma maiuraoin Te I-Kiribati. Ni moa man…

Taiwan medical team from Mackay Memorial Hospital visit Kiribati.

by Online editor. Embassy of the Republic of China (Taiwan) Taiwan Medical Mobile Mission Fulfills its Duties Taiwan medical mobile mission dispatched by Mackay Memorial Hospital (MMH) and led by…

Ana manga roko kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati.

by Online editor. A nang toko waeia kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati nakon te namwakaina ae boou, Okitobwa, 2016. Te kauoua n tiim mai I Taiwan…

Kangaanga nakon te roronrikirake iaon Kiribati

by Online editor Ni kaineti ma ana kanganga te roronrikirake n aron te kanganga n te moan taai n iein,kanganga aika a kairarai ataei ngkana a manga iein tanaia ke…

“Psychological First aid I Kiribati.

by Online editor “Psychological First aid” ke “Te moan ibuobuoki nakon tabeaiangan te Iango” te boto ni iango n te ririki aio ibukin aia bong koraki ake iai aorakin aia…