Category Archives: Local Sports

For local sports updates in kiribati

E karaoa ana katabwena te takakaro ae te Basket Ball.

by Online editor. “Katabwenaan te takakaro ae te BasketBall” E karaoa ana katabenako ni kaukuki te tiim n takakaro ae te Kiribati Basketball n te kaabong te wiiki ae nako…

A roko taan tabletennis mai abatera nakoTarawa.

A katauitaki bwa aana bane n toko waeria irua aikai kaain te Oceania Junior Table tennis chapionship iaon Tarawa n te marae r ei Bonriki n te bong aio te…

E taketenaki SPG irouia kaain te botaki n takakaro ae te Batiketi booro

by ONline editor, . Ao e tabe naba ngkai te botaki n takakaro ae te batiketi booro ni karaoa ana kataneiai ma kaain ana tiim. N maroron te tia kaira…

E taketenaki SPG irouia kaain te botaki n takakaro ae te Batiketi booro.

by Online editor.   Ao e tabe naba ngkai te botaki n takakaro ae te batiketi booro ni karaoa ana kataneiai ma kaain ana tiim. N maroron te tia kaira…

A roko ana taan ibuobuoki Taekwondo mai Korea.

by Online editor. Aman Peace Corps man te botaki n takakaro ae te Taekwondo mai Korea are a roko n te Moanibong 5 n Tianuare iaon Tarawa. N rokoia nakai…

image

E a oki te Golden Boy

E kamoamoa Kiribati ae bwanin iroun ana Golden Boy Kiribati ae David Katoatau n rokona i Tarawa n te bong aio, te Kabong 6th August2014. E okirikaaki David Katoatau ma…

Tabeua te wiki imwain te Kainaomata-KIFA

Te katauraoi nakoia tiim ake a ira ana runga te KIFA ibukia kaain Pool B are e boaki n te RKU stadium i Bairiki n te namwakaina ae nako. E…

E nako te KISSAC ma kanoan te field event n Day 1

E iremwe teutana wakinan te takakaro n Day 1 ngkoananoa iaan ae aki tamaroa te track mwin bwakan te karau ae korakora n te bong are ma imwaina te Katenibong….

DSC_0859

Day 2 n te Inter school tournament

E a waaki day 2 n te KISSAC ke anha runga te reirei iaon takakaro aikai te track and fields event. Ataeinimwane aikai man te reirei ae KGV/EBS a noraki…

E a tokara ana ka3 bong Pool B nte butiboro .

E reitinako imwin te kaukuki n te kaonobong ae nako te butiboro irouia kaain Pool B n te marae are i Bairiki are kinaki n arana ae te RKU stadium….