Category Archives: News

E reitinako te kataneiai n te Tikauti iaon Kiribati.

by online editor 2. E wakinako te reirei nakoia taan kairiiri n te tikauti. E a tia ni wene inanon ana kainibaire te Botaki n Tikauti iaon Kiribati n te…

Teningaun tabun ake a ira ana bwabwaro ae rietata Fisheries

by online editor 1.Teningaun tabun ake a ira ana bwabwaro ae rietaata (Summit) te Fisheries iaon Kiribati. E onrake ana tabo ni bowi te FTC/MTC are I Betio ni kaukan…

Tebwi ma itiua mwaitia ngkai botaki n takakaro ake a kinaki iroun KNOC.

by online editor Tebwi ma itiua mwaitia ngkai botaki n takakaro ake a kinaki iroun KNOC. Iai 17 botaia botaki n takakaro iaon Kiribati ake a kinaki iroun KNOC bwa…

Ana bukamaru UN I Kiribati.

  By Ataniman Tamuera. E a tia te bong aei are ana bong te Botaki ni Botanaomata ni bukamarua aia bong kaain te Aonnaba 114 mwaitia aio ni kabane ma…

E uki BPA nakoia te botanaomata.

by online editor By Ataniman Tamuera E a uki BPA nakoia te botanaomata n te Kanimabong ae nako ao man rungarungaki n te Bairiki tikuea irouia irua, kaain BPA ao…

E kaukaki Aneieta Pharmacy n ana tabo ae boou inano n te supermall.

by Online editor   By Mataiti Bwebwe/ku reporter. E a reke riki te kabaia nakoia aomata ake a kunea kawaran Aneieta Pharmacy ni karekei iai aia bwain aoraki bwa te…

E a tebenako Taoaba Kaiea bwa te tia tei ae boou n TUC.

by online editor By Mataiti Bwebwe. N te ingabong aio, Katenibong 25,2017 ao e a buti te rongorongo bwa mwin te manga rinerine kaua ibukin temanna te tia tei ni…

A RIAI TAAN REIREI N ANGANAKI TE INAOMATA N AIA WAAKI N ANGA REIREI

by Online editor   Te boto ni iango ni kauringan aia bong Taan Reirei n te aonnaba n te ririki aei e kangai n te taetae ni Imatang: “Teaching in…

Te reitaki irouia taan kareke rongorongo ae kaukurei.

by online editor   Imwin uabwi tabun te ririki ao n ana open day te BPA n te wiki ae nako ao a reke aia tai ni kaitibo ma te…

E roko n tokina ana maungatabu te Aro ae te LDS n ana Stake ae Maeao.

by online editor   E roko n tokina ana maungatabu te Aro ae te LDS n ana stake ae maeao n te tabati ae nako 22/10/17,  I Teaoraereke. E nakon…