Category Archives: News

E toki maeuna I taari, Taia Bureiman.

by Online editor. (Rikitieta Teebute) E karina n toki maiun te rorobuaka ae Taiaa Bureiman mai imwiin bwabwana inanon ana tai n akawa n te nama ni Moaningabongin te Moanibong…

Kakamwakuri aika karaoaki n namakainan te Reclaim Power

. Tera Reclaim Power? Iroun: Kauaata Irata Baibuke Te Reclaim Power bon te bota n iango ao kakamwakuri aika karaoaki irouia botaki ma aomata aika kaitarai waaki aika kakorakora kangangan…

Cardinal Mafi Soane Patia Paini e rook I Kiribati

by Rikitieta Teebute. E toko rangan ana karetinare te Aro ni katorika ae Cardinal Mafi Soane Patita Paini iaon Tarawa ni Moaningabongin te bong aio Kaabang 10 Nobwambwa n te…

E okira Kiribati te Golden Boy

by online editor E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun…

E motirawa ma te rau Hon speaker Teatao Teannaki.

BY Online editor. E motirawa ma te rau ao ni mena n ana auti I Bairiki Honourable Speaker Teatao Teannaki tabeua te aoa n nako. N aron are e karekea…

Ana manga roko kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati.

by Online editor. A nang toko waeia kaain ana tiim ni kuakua Taiwan (ROC) I Kiribati nakon te namwakaina ae boou, Okitobwa, 2016. Te kauoua n tiim mai I Taiwan…

Ekainanoaki te ran iroun te botanaomata

by ONline editor E korakora tangiran te ran irouia aomata tabeman ake e a tare te ran n aia tabo n aron ae akea aia mwanibwa ao akea naba ranin…

65 ake anga araia nakon te kauntira TUC

by Online editor Onongaun ma niman mwaitiia naake anga araia ibukin te beku ae te kauntira iaon Tarawa Teinainano ao nakai ake ana taninga mwiin bwiin te rinerine are e…

Te utu ae marurung e bon karika te kakukurei

by Online editor E kakukurei te Utu ae Marurungin Marurungin te Utu bon teuana mai ibuakon ana takete te MWYSA ae uaiakinaki ngkai kanakoraoana ma mwakuriana bwa e aonga n…

Kangaanga nakon te roronrikirake iaon Kiribati

by Online editor Ni kaineti ma ana kanganga te roronrikirake n aron te kanganga n te moan taai n iein,kanganga aika a kairarai ataei ngkana a manga iein tanaia ke…