Category Archives: News

Te kainibaire iaoia taan ira te Pacific mini games

by online editor Iai ngkai te babaire ae e a tia ao mani wene nakoia taan takakaro ake ana ira te kauaba n te Pacific Mini Game n tokin te…

Te reben mainaina ao bongin te ioawa man MWYSA

by online editor Te reben mainaina ao bongin te ioawa man MWYSA. Iai uoua kauring aika a rangi ni kakawaki ake ana kauringaki bongia N Nobemba nakon Ritemba 2017 iroun…

E teke nangin Maiana irouia kaain te KNOC

by online editor E na borau ana tiim KNOC nakon te Kanimabong aei 20/10 nako Maiana ni kawana ae Tebangetua iaan kakatauraoi imwain butin ana kai ni biri te Ueannaine…

E na karoko ana kainibiri te Ueannaine I Tebangetua Maiana.

by Onlin editor E teke nangin Maian irouia kaain te KNOC. E na borau ana tiim KNOC nakon te Kanimabong aei 20/10 nako Maiana ni kawana ae Tebangetua iaan kakatauraoi…

E na waaki ana Maungatabu te LDS nakon te Tabati I Teaoraereke

by Online editor E na manga raka mwaitia kaain te kaawa ae Teaoraereke n ana tabo te Aro ae Ana Aro Iesu Kristo Ibukia Aomata Aika a Itiaki Ni Bong…

Ana kauring ao bukamaru te kcy

by Online editor Ana kauring ao bukamaru te kcy “Ngkami ae kam na kaira Kiribati nakon taai aika a na roko”, ana maroro HE Hon Beretitenti Taneti Maamau are e…

E a waaki ngkai te ukeuke ni kabwaati irouia koraki teniua.

by Online editor E waaki ni moaningabongin te bong aei te Kanimabong 20/10 te ukeuke n te oral iaon te taetae n Imatang nakoia koraki tenua Form 3 iaon Kiribati…

E aki tebenako aran te tia tei man tuc n te moan karebaoki.

by Online editor.   Iai teniman taan kan anga araia n onean mwin Teburoro Tiito ake a taninga ngkai te kauoua ni karebaoki imwin te moan karebaoki ngkoananoa te kabong…

Katanoata iaon Kiribati Updates radiotv network.

by Online editor E a taubobonga ngkai Kiribati Updates ni butimwaai ami katanoata iaon aikai:- NGkami ake akea rekerekemi ma te karikirake ke te bitiniti:: Rekenibong Katekeraoi Katanoata nakoia ami…

katanoata

Katanoata. Te booti e tauraoi ni kabonakoaki. Iai tewana te boti te kai ae 17 te buti abwakina ma intinna te 40hp ae tauraoi ngkai ni kabonakoaki ao e kona…