Category Archives: News

Wikin katioan ana buraeki te Itoi ni Ngaina

by Online editor “ AIO NGAI TE UEA”, aia boto ni iango Ainen te Itoiningaina iaon Teaoraereke Bareti n te ririki aio inanon wikin aia katio buraeki are e moa…

E roko I Kiribati Golden Boy David Katoatau, ena karikirakea te takakaro.

by Online editor E a karairaki ana Golden Boy Kiribati ae e rangi ni kinaaki mai imwiin reken ana koora n te kauaaba n takakaro ake a karaoaki I tinanikun…

Okitobwa 2016, tain ana runga Taiwan

by Online editor Taiwan Tournament E kantaningaki bwa e na waaki te Taiwan Tournament n te namwakaina ae e na roko 15 ke 18 Okitobwa n te ririki aio. Ni…

$132,000 riki nakon Kiribati iroun Taiwan (ROC) I Bairiki

by Online editor $132,595.05 e anga Taiwan nakon te tautaeka ni Kiribati n ana botaki ni mwakuri ae Aaba Inanoa n bwakantain te Katenibong 7 n Tebwetembwa n te ririki…

E moana ana kau25 ni bwabwaro KUC iaon Tarawa.

by Online editor “I ooki, Mwakurin te Kantaninga”, ana boto ni iango te Aro ni KUC inanon wikin ana Ka-25 ni bwabwaro are e moa kaukakina n te Tabati inanon…

A reke aia bebwa teningaun mwaitia n te taetae n Imatang n te KIT

by Online editor Teningaun mwaitiia ataei n aine ao ataeinmwane ake a tia n reke aia beeba man Kiribati Institute Technology mai imwiin reiakinakiia aron te mwakuri ma karababan riki…

NImabwi ma teniua tenga nakon Kiribati iroun Taiwan

by Online editor $53,04.72 te mwaiti ni mwane ae e anga te tautaeka n Taiwan nakon te tautaeka ni Kiribati n te Kanimabong n te wiki ae nako n ana…

Te kanaiai ae boou, te reirei n te itoi ni Ngaina

by online editor E karaoaki te marooroo ibukin te kanaiai ae boou ma bwain te kanaiai naba ae boou n ana tienta te Itoi ni Ngaina n te Kauabong ngkoananoa…

E korakora kainanon te ran.

by Online editor. E raka iaon uabubua mwaitiia kaain Bikenibeu Marenaua aika a kainnanoa te ran ngkai e a rang ni maan n aki titi ranin te PUB n aia…

“Psychological First aid I Kiribati.

by Online editor “Psychological First aid” ke “Te moan ibuobuoki nakon tabeaiangan te Iango” te boto ni iango n te ririki aio ibukin aia bong koraki ake iai aorakin aia…