Category Archives: News

Ana kamoamoa Kiribati n te ririki 2011

Nei Matarena Taam ngaia are e butimwaea ana metera buuna Taam Biribo ae Ana Kamoamoa Kiribati ke te Kiribati National Order ni kauringaan ana ka-32 ni kainaomata abara ae Kiribati…

Aio am rongorongo ibukin te bong ae te kaonobng 16/7/2011

Imwin taian kabane ani boo n te takakaro n te bonbwata ngkoananoa ao e a tia n reke naba tiambion n te takakaro aio ibukin te ririki aei. E oti…

Aio am rongorongo ibukin te bong aio te Katenibong n 13/7/2011

Ueen te Roti Kava Bar singers ngaia ngkai ana tiambion te kambana ae n tarebon te TSKL n ana kauaka ae aranna bwa te TSKL Karaeoke Carol night n te…

KATEKERAOI NAKOIA FB FRIENDS N TE KAINAOMATA AIO 2011

MAURI NGKAMI NI KABANE MWAANE, AINE, ATAEINIMWANE AO ATAEINAINE, RORO N RIKIRAKE, ROROBUAKA AO NIKIRANRORO  AO NGKAMI NI KABANE N TAABO AKE KAM BANE NI MENA IAI. AIO BWANAAU AE…

KATEKERAOI N TE KAINAOMATA AIO 2011

Ai bon bwaanau ngai ae Maitiote Tekeeua n katekeraoi nakoia au koraki iaon Tarawa ao Tamana. Ia kan katekeraoia au karo aika Tekeeua ma nei Tuun, tariu ma mwaneu ao…

Te Katanoata n nanokawaki

Nakoia Riria ma Ben i Biti, Karubea Riben i Biti, Nei Rina ma ana ataei i Hawaii, Ratite ma Akineti ma natia i Toromon, Meruta Baaki ma Ioana, Teretia Teaotai…

Am rongorongo ibukin te bong ae te tabati ae 10/7/2011.

Bwanaan Kiribati. …man kaainakin te botaki aio ao Kiribati e kona n roko inaomatana n akawa ikan marawa n Tebetebeke mainiku nuka ao maeaoa ao man reke naba tibwana iaon…

KATEKERAOI NAKOIA KAAIN TE SQUAD KGV/EBS

Aio bwanaaia Ex KGV/EBS nakoia ataein te reirei ae KGV/EBS squad ake a ira te Inter-School Competition 2011 ni kakaitau ao ni karabwarabwa nakoimi ibukin ami botumwaaka ao ami kekeiaki…

Kanakoa ami katekeraoi ngkai nakoia raraomi n tain te kaiaomata aio 2011!

TERA AE TAUKO! E kakawaki kaotaan am katanoata n ururing, am katekeraoi ao am tangira nakoia raorom ma am utu nako iaon Kiribati ao riki ake a mena i tinanikun…

KATEKERAOI NAKOIA KAAIN TE SQUAD MHS

Nakoia kaain te Squad members of the Moroni, Aio te bwanaa ni katekeraoi ao ni karabwarabwa nakoimi ibukin korakorami are kam a tia ni kaotia n tain te Inter School…