Category Archives: News

E eweati te basketball.

by Online editor A kibanako uoman ana taan takakaro te Kiribati Basketball Federation n te Kaabong ae nako 1 n Tebetembwa ni kaea te kataneiai ae te Pacific Youth Leaders…

Kainibaire ibukin aia mwane mwauku.

by Online editor. E a tia ni karaoaki te marooroo ibukin te kai ni baire ibukin aia mwane mwauku are teuana mai ibuakon kanoan ana kainibaire te tautaeka aio. E…

Ana waaki Badminton ioan Kiribati

E botuku ni kakaea te tokanikai te Badminton. N te bokakano are e karaoaki n te Kaonobong ae nako ibukin kakaean te moanna n te takakaro ae te Badminton ao…

Kabuanibwai n te tabo n anai kantoka kootiwei

E uti ni monaki nako te auti n anai kantoka are I Betio iroun tewana te kaa ni karangainan te bong aio te Tabati. E oti n te riboti bwa…

E waak ngkai ana tiim KHC n tuoi onibeeki irarikin auti.

By Online editor. E moa man te wiki ae nako ana kauring te KHC are i Betio naoia taan maeka bwa a nang kanakoi aia man beeki ma 8rarikin aia…

Ana bong ae kakawaki Betio.

by Online editor. Wiikin Betio E raka iaon 200 te koraki ake a roko ni kakoaua ana wiiki Betio are rungaki n te BTC Compound n te kaonobong ae e…

E nang waaki ningai Terunga

by Online editor. Ai ningai ae e nang waaki iai te runga? E korakora ngkai te titiraki irouia taan takakaro n aekan takakaro nako n aron te butibooro, te nete,…

Betio Town Council ma te Aonnaba.

  by Online editor. “Betio Town Coucil Website” E a tangaina nakon te aonnaba BTC. Nei Joyce Kourabi, ao buun te Mayor mai Betio Buatia Romano ngaia are a korea…

E baraki waan te teneti n ana katauraoi.

by Online editor. “E ibwabu te takakaro ae te TENNIS” E teimatoa ni waaki aia kataneiai ataein te Primary n te KNYC n te bong ae te kauabong ao te…

E karaoa ana katabwena te takakaro ae te Basket Ball.

by Online editor. “Katabwenaan te takakaro ae te BasketBall” E karaoa ana katabenako ni kaukuki te tiim n takakaro ae te Kiribati Basketball n te kaabong te wiiki ae nako…