Category Archives: News

E uruaki te rekoti n te u17 high jump.

By online editor E tei te rekoti ae boou mwin te nako n te takakaro I Ashgabat I Turkmenistan n te takakaro ae te KAA iaon te kiba iroun Lataisi…

Bongin te tetobobai n te aonnaaba I Kiribati.  

by Online editor. E uouoaki moan kaukan Bongin te tetobobai n te aonnaba n te Bairiki square irouia kaain te YCL ma aia kamataku are kaeineti ma kanoan te bong…

Uoman ataeinaine man te In-country program ake anga aia kaunganano.

by Online editor.   Ataeinaine aikai; Nei Tenikobbuti Iannang ao Nei Tewata Anre ake a tokara aia kauoua n ririki n aia burokuraem ae te BAGCE; ngaia ake a taekina…

E boitin te ika te nimnai

by Online editor. E a tia n ribotinaki man te tabo ni Kuakua ma i Nawerewere bwa te ika ae te nimnai are e buti ngkai ni kaboanakoaki iaon Tarawa…

TUC Bye Election Candidate

TUC Bye Election Candidate Name Sex Witnesses 1. Eritaia Tokaia M 1. Kataenano Tokaia 2. Eriuete Rooti 3. Tinabora Tairoa 2. Teimarawa Itakara M 1. Tamai Koura 2. Taribo Mautake…

North Korea confirms prep for war is complete.

By online editor. North Korea Confirms Preparation for War With US is Complete September 13, 2017 SatyaRaj 0 Comments Post Views: 69,751 North Korea has warned of “catastrophic consequences” in…

E a waaki manga karaoan te DNC kootiwei are i marenan Bairiki ma Betio.

by online editor. E a tokara ana kateniua ni wiki ngkai te kakamwakuri iaon karaoan te kootiwei are i marenan Bairiki ma Betio n te wiki aio. A taku tabeman…

E nang manga maeu Kiribati Updates moa iaon te internet.

by online editor. E a tia ni matoa ma iroun te ti bwaibwai n te Kiribati Updates bwa n te tI aei moa ao e na kona n ongoraeakinaki ana…

Quantum Leap Week -HE Taneti Mamau’s speech

By online editor. BERETITENTI TANETI MAAMAU’S KEYNOTE ADDRESS (On the Occasion of the OB Quantum Leap Week, 9 March 2017) Nakoia ara iruwa aika kam karineaki aika kam raonira n…

E tabeaianga Taiwan ibukin marurungiia kaain Kiribati.

By Online editor. Mauri, Te Taiwan Embassy, Taiwan Technical Mission ao Taiwan Medical Center i aon Kiribati a tabeaianga ntaai nako ibukin marurungin ma maiuraoin Te I-Kiribati. Ni moa man…