Category Archives: News

TUC 2 Inter team starts

Inter Team Championship 2011 E uota nako te tokanikai te tiim ae te Yellow n te kabo inanon ao kawain maraen RKUBairiki n ana runga Animarao JSS aio ao are…

Am rongorongo ibukin te bong ae te Kaabong 5/5/2011

…waaki n akiako nakon te Otabwanin, bon tabeia te koraki ake a teimatoa ni waakinna ngkai iaonTarawa teinaninano ma Betio. Te rongorongo man te aobiti aio ao e oti bwa…

TUC1 inter team starts

E waakinako RKU stadium n te bong aio 4/5/2011 ana runga JSS TUC1 5 te bong imwin ana kainin KGV/EBS n ana Inter House are roko n tokina n te…

Aio am rongorongo ibukin te bong aio

8/4/2011. E a tia aobitin te Labor ao karikirakean aia tarena taan mwakuri n taekina bwa e tuai moa kona ni kamatoaoki te tai are ena bwaka iai te mwane…

Aio am rongorongo ibukin te bong aio

8-11-10 Teuana te mirion te tara mwaitin  te kautaumwane are e na kabaneaki ni wakin te wareaomata ae e tabangaki iaon Kiribati ni kabuta. E taekinna te matanawi man aobitin…

Aio am rongorongo ibukin te bong aio

5-11-10 E a tia ni kamatoa te mataniwi man aobiti n te wareaomata Tekena Tiroa bwa e nang waki te wareaomata  ae e tabangaki iaon Kiribati ni kabuta nakon te…

Aio am rongorongo ibukin te bong aio 4/11/2011

4-11-10 E a tia te rabwata ae KANGO n tabeka naba bwanana ibukin noran katokan te  kanganga iaon kamwinibaeakia ataei n aki kakatoka ni bao ni mwamwananga aika taian  bwati….

2/3/2011

E a tia ana  itabon te Ru ni Kareke Rongorongo iaon Aranuka Nei Teeira Motiua n ribotinna nakon bwanaan Kiribati bwa e kaania ngkai te namwakaina taren kaako aika te…

1/3/2011

E atia aobitin te Shipping Agency of Kiribati, ke SAOK are e tabe ma kamwakurakia ataeinaine ni kaibuken tinaniku ae e ataaki n arana ae NCL ni kamatoa n taekinna…