Category Archives: News

E a kateaki te Aro ae boou iaon Kiribati.

by Online editor. E a tia n I boobonga raoi ngkai aron katean te Aro ae boou iaon Kiribati ae aranaki bwa Harno church. Te I Kiribati are e iangoa…

NER vacancy-Accountant General (1)

by Online editor, Public Service Vacant Post Ministry: MFED Post title: Accountant General Number of Vacancy: 1 Salary Level: L 3 Division: Accounting   Selection Criteria   Master’s Degree in…

NER, taabo aika a mwawa.

by Online editor. May Vacancies 2016 MINISTRY (Division) Division Post title Salary Level No/ of vacancy Selection Criteria Reg/date Cl/date PSO Administration Cadre Assistant Secretary L 10-9/8-7 3 Bachelor Degree…

E itiwewe kaain te clinic are i Betio

By online editor. Te onaoraki ngkoa ae ataaki bwa e a bon onrake naba nanona irouia aoraki e akea moa kaaina ngkai. N te rongorongo ao aoraki iaon Betio e…

E a manga roko naba ana Coach te Kiribati Basketball Federation mai Australia

by Online editor.  Annie La Fleur, te coach ibukin te takakaro ae te basketball are e a mwananga man te botaki ke te rabwata ae rang kinaki n Tebetebeke ao…

Election day for Kiribati new president

All ballot box and venue for general election were early opened today throughout Kiribati. All mwaneaba and other venue for national election today opened this 7 o’clock morning and expected…

Ana kabwebwe aroka BTC nakoia te botanaomata.

E maan ni waaki ana karikirake ae maeu te Kauntita n BTC nakoia kaain Betio ao te Botanaomat ae bwanin iaon Tarawa ni kabuta. E taekinna nakon te Kiribati Updates…

E bitaki tein te kaembein iaon Kiribati.

BY Online editor. E a uakaan te rinerine nakon te auti ae boou bwa nakon Ritembwa 2015 iaon Kiribati ae bwanin ao te waaki ni kaembein e a kaman waaki…

E irantangaki ana babaire te kaawa ae Nanikai iroun te tua.

by Online editor. E kukurei n taekinna te unimwane temanna man te kaawa ae Nanikai, Areke Bakua bwa ea iranaki ngkai aia katuua nakoia kaain Nanikai ake a manging inanon…

E anga bwanaana Sir Ieremia Tabai ao MP Iotebwa Redfern n te tai ni kangaanag aio.

By Onine editor. E otinako n te bong aio ana bebwa ni kaongora te Kiribati Updates ike anga bwanaia uoman taan tei nakon te botanaomata ibukin te kangaanaga e riki…