Category Archives: Politics

Current and Breaking news of politics in Kiribati and the region

E a tebenako Taoaba Kaiea bwa te tia tei ae boou n TUC.

by online editor By Mataiti Bwebwe. N te ingabong aio, Katenibong 25,2017 ao e a buti te rongorongo bwa mwin te manga rinerine kaua ibukin temanna te tia tei ni…

E nang manga waaki te kauoua ni karebaoki iaon tuc.

  E nang manga nako naba kain te kauoua ni karebaoki ibukia tii teniman taan anga araia ake a ira te kauaoki ni karebaoki iaon tuc n te bong ae…

E aki tebenako aran te tia tei man tuc n te moan karebaoki.

by Online editor.   Iai teniman taan kan anga araia n onean mwin Teburoro Tiito ake a taninga ngkai te kauoua ni karebaoki imwin te moan karebaoki ngkoananoa te kabong…

TUC Bye Election Candidate

TUC Bye Election Candidate Name Sex Witnesses 1. Eritaia Tokaia M 1. Kataenano Tokaia 2. Eriuete Rooti 3. Tinabora Tairoa 2. Teimarawa Itakara M 1. Tamai Koura 2. Taribo Mautake…

A tebenanko araia ana meeia Kiritimati.

by Online editor. A tia ngkai n otinako araia meeia ake a tauraoi ni kuabaia nakoai aaia botanaomata iaon te abamwakoro ae Kiritimati. N aron are e karekea ana itabon…

65 ake anga araia nakon te kauntira TUC

by Online editor Onongaun ma niman mwaitiia naake anga araia ibukin te beku ae te kauntira iaon Tarawa Teinainano ao nakai ake ana taninga mwiin bwiin te rinerine are e…

Election day for Kiribati new president

All ballot box and venue for general election were early opened today throughout Kiribati. All mwaneaba and other venue for national election today opened this 7 o’clock morning and expected…

E bitaki tein te kaembein iaon Kiribati.

BY Online editor. E a uakaan te rinerine nakon te auti ae boou bwa nakon Ritembwa 2015 iaon Kiribati ae bwanin ao te waaki ni kaembein e a kaman waaki…

E anga bwanaana Sir Ieremia Tabai ao MP Iotebwa Redfern n te tai ni kangaanag aio.

By Onine editor. E otinako n te bong aio ana bebwa ni kaongora te Kiribati Updates ike anga bwanaia uoman taan tei nakon te botanaomata ibukin te kangaanaga e riki…