Category Archives: Uncategorized

Katanoata iaon Kiribati Updates radiotv netwarok.

by Online editor E a taubobonga ngkai Kiribati Updates ni butimwaai ami katanoata iaon aikai:- NGkami ake akea rekerekemi ma te karikirake ke te bitiniti:: Rekenibong Katekeraoi Katanoata nakoia ami…

katanoata

Katanoata. Te booti e tauraoi ni kabonakoaki. Iai tewana te boti te kai ae 17 te buti abwakina ma intinna te 40hp ae tauraoi ngkai ni kabonakoaki ao e kona…

PUB approved a reduction in domestic connection fee.

By online editor. Office of Te Beretitenti PUB approved a dramatic reduction of a new electricity domestic connection fee policy BAIRIKI, TARAWA, APRIL 24th 2017——The Government of Kiribati led by…

Quantum Leap Week -HE Taneti Mamau’s speech

By online editor. BERETITENTI TANETI MAAMAU’S KEYNOTE ADDRESS (On the Occasion of the OB Quantum Leap Week, 9 March 2017) Nakoia ara iruwa aika kam karineaki aika kam raonira n…

Kaekan ana rongorongo BTK iroun te Tautaeka.

By online editor. Kaekaan ana rongorongo Boutokaan Te Koaua (BTK) n ana beeba ni kaongora Issue 33 ae bonginaki n 07/02/2017 ma taekana ae e kangai, “Tera mwiin ana Riboti…

A taubobonga ana tangke ni bwaa te KOIL.

by Online editor. KOIL E katautauaki bwa e na kaukii ana tangke aika a boou ana kambwana te tautaeka ae KOIL n 10 Ritembwa n te ririki aio ngkana arona…

Ana anga bebwa KUC nakoia ana minita aika a boou.

BY Online editor. “Go Forth to Serve in the Light of Christ” ana Motto te reirei ae rietata ibukiia taan kata te nakoa ni minita n te Aro ni KUC…

TENDER TENDER TENDER.

by Online editor. TENDER! TENDER! TENDER! Outer Island Food and Water Project involves the supply and construction of rain water harvesting system on four selected islands; Beru, Tabnorth, Nonouti and…

A roko i Tarawa ana aobitia te Tikauti ma i tinaniku.

by Online editor. A katautauaki kautun te botaki n tikauti i tinaniku bwa ana kawarawa te botaki n tikauti i Kiribati n te bong aio te kabong 17th November 2016….

E a kateaki te Aro ae boou iaon Kiribati.

by Online editor. E a tia n I boobonga raoi ngkai aron katean te Aro ae boou iaon Kiribati ae aranaki bwa Harno church. Te I Kiribati are e iangoa…